Price Above MA20 Over 10 Periods results

Technical stock screener for Price Above MA20 Over 10 Periods results.

Ideas for the best stocks to buy based on data for Aug 16, 2019.

Register FREE to see today's results
Symbol ⇑ Price Change High Low Volume
VCSH 81.07 +0.03 (+0.04%) 81.07 80.95 1,679,100
VCV 13.25 +0.02 (+0.15%) 13.33 13.14 124,200
VFF 12.73 +0.61 (+5.03%) 12.80 12.33 659,800
VFL 14.02 +0.07 (+0.50%) 14.04 13.94 2,600
VGIT 67.14 -0.08 (-0.12%) 67.16 66.96 403,700
VGLT 89.51 -0.71 (-0.79%) 89.70 88.83 440,000
VGM 13.16 +0.02 (+0.15%) 13.19 13.05 212,800
VGR 11.71 +0.34 (+2.99%) 11.86 11.23 1,185,600
VGSH 61.15 +0.00 (+0.00%) 61.15 61.09 307,200
VIRC 4.40 +0.00 (+0.00%) 4.40 4.40 100
VIXM 23.10 -0.44 (-1.87%) 23.34 23.03 39,000
VKI 11.53 +0.00 (+0.00%) 11.55 11.51 96,600
VMC 141.73 +2.87 (+2.07%) 142.01 138.44 653,600
VMM 13.38 +0.03 (+0.22%) 13.42 13.33 10,500
VMO 12.79 +0.00 (+0.00%) 12.83 12.72 256,400
VNDA 15.19 +0.28 (+1.88%) 15.30 14.81 525,000
VOD 18.34 +0.45 (+2.52%) 18.36 18.04 3,419,200
VPV 13.47 -0.01 (-0.07%) 13.71 13.33 63,700
VRTX 184.94 +3.82 (+2.11%) 185.75 180.84 1,304,200
VSEC 32.24 +1.31 (+4.24%) 32.25 31.24 35,800
VSI 6.43 -0.02 (-0.31%) 6.46 6.41 727,300
VTIP 49.58 -0.01 (-0.02%) 49.58 49.52 304,600
VTIQ 10.20 +0.02 (+0.20%) 10.20 10.18 3,300
VTN 13.77 -0.01 (-0.07%) 13.85 13.70 51,300
VVV 22.10 +0.27 (+1.24%) 22.32 21.69 1,202,200
WAGE 51.25 +0.01 (+0.02%) 51.26 51.23 440,200
WEC 90.44 -0.25 (-0.28%) 91.39 88.78 1,698,300
WELL 88.79 +0.51 (+0.58%) 89.06 86.44 1,500,700
WIA 11.68 -0.02 (-0.17%) 11.74 11.67 100,300
WILC 10.40 +0.20 (+1.96%) 10.52 10.22 1,300
WMK 38.84 +0.87 (+2.29%) 38.98 37.63 100,500
WST 145.06 +2.18 (+1.53%) 145.17 142.10 152,400
WTMF 38.71 -0.01 (-0.03%) 38.73 38.67 13,300
XMPT 27.85 +0.09 (+0.32%) 27.85 27.76 12,100
YANG 61.20 -2.15 (-3.39%) 62.00 60.85 419,900
YIN 5.26 +0.032 (+0.61%) 5.47 5.16 10,000
YUM 115.62 -0.78 (-0.67%) 116.67 115.11 1,355,500
ZAYO 33.79 +0.02 (+0.06%) 33.83 33.74 1,269,900
ZBH 137.01 +1.88 (+1.39%) 137.28 134.01 827,100
ZROZ 148.98 -1.97 (-1.31%) 149.50 146.99 49,600
ZYXI 10.62 +0.80 (+8.15%) 10.64 9.82 609,600